03
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BPBO "BUDOPOL" S.A.

ZAWIADOMIENIE

O   ZWOŁANIU  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA

BPBO "BUDOPOL" S.A.

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL" S. A. - stosownie do postanowień  § 25  ust. 2  Statutu BPBO "Budopol" S.A.  oraz  art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych -zawiadamia, że

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPBO "Budopol" S. A.

na dzień 30 czerwca 2023 roku o godz. 10 oo

przy ul. Marszałkowska 115 w Warszawie

(budynek Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM Aula D1)

z następującym porządkiem obrad :                                                                               

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 2. Powzięcie uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej członków;
 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwały o ponownym wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku;
 8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2022 roku;
 9. Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2022 rok;
 10. Podjęcie uchwał dotyczących kontynuacji działalności bądź likwidacji spółki oraz powołania likwidatora;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd  Spółki BPBO "Budopol" S.A. uprzejmie  informuje, że:

 • sprawozdanie Zarządu z  działalności  Spółki w 2022 r.,
 • sprawozdanie finansowe za 2022 r
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej z  działalności  w 2022 r
 • projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

będą wyłożone do wglądu wszystkich akcjonariuszy od dnia 19 czerwca 2023 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Białej 4 pokój 59 lub przesyłane drogą elektroniczną na wskazany w rejestrze akcjonariuszy adres mailowy na podstawie wniosku akcjonariusza przesłanego drogą elektroniczną na adres akcjonariat@bpbo.com.pl

W celu zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie spółki wizytę należy ustalić telefonicznie pod numerem 22 653 33 42 lub drogą mailową pod adresem akcjonariat@bpbo.com.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki BPBO Budopol S.A. kieruje zapytanie w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych o wyrażenie zgody na korespondencję mailową w sprawach dotyczących Walnego Zgromadzenia na adres mailowy, który został wskazany przez Państwa w rejestrze akcjonariuszy.

W przypadku udzielenia takiej zgody prosimy o informację potwierdzającą na adres mailowy akcjonariat@bpbo.com.pl

Dematerializacja dokumentów akcji
Dematerializacja zakończona.