03
10.09.2020 ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BPBO "BUDOPOL" S.A.

Zarząd Biura Projektów Budownictwa Ogólnego "BUDOPOL" S. A. - stosownie do postanowień  § 25  ust. 2  Statutu BPBO "Budopol" S.A.  oraz  art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych -zawiadamia, że zwołuje na dzień 29 września 2020 roku w budynku ul. Marszałkowska 115 w Warszawie w budynku (Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM) o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BPBO "Budopol" S. A., z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 2. Powzięcie uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej członków;
 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 5. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku;
 8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2019 roku;
 9. Podjęcie uchwały o zagospodarowaniu zysku/straty za 2019 rok;
 10. Podjęcie uchwały na podstawie Art.397 KSH;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie spółki;
 12. Wybór członków rady nadzorczej na następną kadencję.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd  Spółki BPBO "Budopol" S.A. uprzejmie  informuje, że:

 • sprawozdanie Zarządu z  działalności  Spółki w 2019 r.,
 • sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta ,
 • sprawozdanie Rady Nadzorczej z  działalności  w 2019 r. oraz
 • projekty proponowanych w porządku obrad uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

będą wyłożone do wglądu wszystkich akcjonariuszy od dnia 15 września 2020 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Białej 4 w sekretariacie Prezesa Zarządu.